manažérske poradenstvo

Ušité na mieru

 

Máme skúsenosti v zlepšovaní a zefektívňovaní riadenia firiem:

• v rozličných odvetviach ako finančné, telekomunikačné, utility, ale aj v neziskovom a akademickom sektore,
• v rozličnej veľkosti (SMB aj nadnárodné korporácie) a
• z rozličných oblastí (najmä súkromných spoločností, ale aj verejných a štátnych organizácií).

Medzi naše služby v tejto oblasti patria návrh stratégií, tvorba biznis plánov, projektové riadenie, krízové riadenie, SWOT a CBA analýzy, výpočet TCO, návrhy cieľového prevádzkového modelu, štúdie uskutočniteľnosti a ďalšie aktivity.

Služby vieme ako priamo realizovať v prostredí klienta, tak aj poskytnúť služby na úrovni metodickej podpory a prenos know-how.

 

Projektové riadenie

V tejto oblasti našim klientom ponúkame aktívnu koordináciu ľudských, materiálnych a finančných zdrojov počas celej doby životnosti projektu, zefektívnenie riadenia projektových rizík, znižovanie a optimalizáciu nákladov na realizáciu projektu a personálneho zabezpečenia projektu a pod.

Cieľom projektového riadenia je poskytnúť našim zákazníkom vysokú pridanú hodnotu pomocou plánovacích, motivačných, organizačných, koordinačných a kontrolných činností vykonávaných v ich organizácii s cieľom dosiahnuť požadované ciele v požadovanom čase a kvalite.


Quality assurance

QA je efektívnym nástrojom zaistenia kvality a úspešnosti IT projektov a IS ako takého. Tento nástroj vysoko ocenia najmä organizácie s nedostatočnými odbornými a personálnymi kapacitami na dohľad nad priebehom projektov. V rámci QA pre našich klientov zabezpečujeme najmä správnu identifikáciu, formuláciu, ale aj implementáciu požiadaviek kladených na IS,aktívne zabezpečenie efektívnosti vynakladaných finančných investícií, monitorovanie priebehu projektu a minimalizáciu rizík spojených s neúspechom projektu.

QA tak nášmu klientovi poskytne istotu, že primárne potreby jeho organizácie, jej štandardy, bezpečnostné, právne, regulačné a iné požiadavky budú správne identifikované a v závere projektu aj dôkladne naplnené.


Governance v projektoch

Pre efektívne riadenie projektu, alebo projektového portfólia, je potrebné aplikovať vhodný governance model, ktorý zvýši transparentnosť rozhodovania a takisto zjednoduší riadenie stakeholderov.

Náš prístup vám pomôže priorizovať projekty vo vašom portfóliu, zladiť ho s cieľmi organizácie a umožní Vám efektívne realizovať správne iniciatívy v správnom čase.Vaše projekty budú dodané včas, v súlade s rozpočtom a s odbornou aktívnou podporou s aplikáciou najvhodnejšieho governance modelu z našej strany.


Zlepšovanie biznis procesov (BPI) a reinžiniering biznis procesov (BPR)

V rámci zlepšenia biznis procesov zabezpečujeme implementáciu optimalizovaného procesného riadenia, ktorá nášmu klientovi zabezpečí elimináciu nevýkonných činností, zefektívnenie a zlepšovanie procesov, zlepšenie hospodárenia celej organizácie a v neposlednom rade aj zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti klienta prostredníctvom zlepšenia imidžu, kultúry a trhovej hodnoty organizácie.


Analýza nákladov a prínosov (CBA) outsourcingu

Finálnym výsledkom realizácie a implementácie CBA analýzy outsourcingu, ktorá sa zameriava predovšetkým na porovnanie pozitívnych a negatívnych dopadov rozhodnutia organizácie pre outsourcovanie vybraných činností, je spokojnosť nášho klienta najmä vďaka úspešnej implementácii outsourcingu a vďaka splneniu definovaných očakávaní, s ktorými do outsourcingového projektu vstupoval.


Príprava biznis plánu

V prípade potreby zmeny biznis stratégie, alebo vôbec prípravy biznis zámeru, vieme našim klientom poskytnúť služby na mieru.

S prihliadnutím na okolnosti a podnikateľský zámer nášho klienta mu poskytneme všestrannú podporu vo fáze prípravy biznis plánu, ďalej kvalitne, logicky a komplexne spracovaný biznis plán, ktorý preukáže reálnosť jeho podnikateľského zámeru, ale aj informácie o potrebnej výške prevádzkového kapitálu, o výdavkoch/nákladoch, príjmoch/výnosoch a efektívnosti podnikania.


Príprava stratégií a road-mapy pre firmy a organizácie

Často je potrebné aktualizovať, dopĺňať a meniť stratégiu podniku. Najmä v období, keď sa menia interné a externé faktory vplývajúce na chod a činnosť organizácie.

Naším klientom preto poskytujeme poradenstvo pri tvorbe stratégie firmy, vhodný výber obchodnej a marketingovej stratégie, podporu pri prieskumoch trhu a odvetvia, v ktorom organizácia operuje, strategické analýzy a posúdenie príležitostí a hrozieb trhu ako aj samotnú tvorbu systému strategického riadenia organizácie.


Optimalizácia využitia ľudských zdrojov resp. pracovného vyťaženia

Cieľom optimalizácie, ktorú naším klientom poskytujeme, je najmä zanalyzovať súčasný stav personálnych zdrojov, analyzovať mieru pracovnej záťaže zamestnancov, ako aj ich potenciál a silné a slabé stránky, vyhodnotiť potrebu (nedostatok, či prebytku) zamestnancov, poskytnúť vrcholovému manažmentu prehľad o pozitívach a nedostatkoch riadenia ľudských zdrojov a optimalizovať celkovú výkonnosť.

Vďaka precízne vykonanej analýze získa náš klient komplexný, nezávislý a ucelený prehľad využitia ľudských zdrojov v organizácii vrátane identifikácie krízových miest riadenia a návrhov a odporúčaní v oblasti optimalizácie využitia ľudských zdrojov a mzdových nákladov.


Krízové riadenie

Klientom nachádzajúcim sa v zložitej finančnej a manažérskej situácii ponúkame služby v oblasti optimalizácie nákladov, analýzy procesov a identifikovania kľúčových slabín a biznis rizík organizácie s cieľom systematického a rozhodného znižovania nákladov a zvyšovania konkurencieschopnosti s prihliadnutím na stav a zmeny interného a externého prostredia spoločnosti.

Navyše našim klientom ponúkame možnosť poskytnutia služieb aj na základe dohodnutého „successfee“, čím zvyšujeme mieru pridanej hodnoty našich služieb a naopak znižujeme finančný tlak na klienta v čase vrcholiacej krízy.


Podpora pri implementácií metodík

Máme bohaté skúsenosti s riadením projektov v súlade s medzinárodne uznávanými metodikami a s implementáciou týchto metodík (ako napr. PRINCE2 – riadenie projektov, CAF – selfassessment vo verejnej správe, ITIL – IT služby a pod.).

Našim klientom poskytujeme odborné a komplexné poradenstvo a podporu pri implementácii týchto metodík do príslušných podnikových procesov vždy s ohľadom na potreby a možnosti klienta.


Globálne konverzie s dopadom na IT a biznis

Pomocou realizácie štúdií uskutočniteľnosti definujeme a analyzujeme jednotlivé zložky projektu nášho klienta ovplyvňujúce dosiahnutie projektových cieľov.

Vďaka tejto realizácii náš klienta získa komplexne spracované hlavné charakteristiky projektu (výstupy, história, forma podpory projektu a pod.), posúdenie trhových príležitostí, definovanie požiadaviek na vstupy projektu a ich dostupnosť, popis a analýzu technického riešenia projektu, informácie o potrebnom organizačnom zastrešení projektu, odporúčanie požadovanej kvalifikačnej štruktúry a potreby ľudských zdrojov, implementačné plány realizácie projektu, ale aj finančnú analýzu a ekonomické vyhodnotenie posudzovaných variantov a výber najvhodnejšieho variantu.


Štúdie uskutočniteľnosti

Pomocou realizácie štúdií uskutočniteľnosti definujeme a analyzujeme jednotlivé zložky projektu nášho klienta ovplyvňujúce dosiahnutie projektových cieľov.

Vďaka tejto realizácii náš klienta získa komplexne spracované hlavné charakteristiky projektu (výstupy, história, forma podpory projektu a pod.), posúdenie trhových príležitostí, definovanie požiadaviek na vstupy projektu a ich dostupnosť, popis a analýzu technického riešenia projektu, informácie o potrebnom organizačnom zastrešení projektu, odporúčanie požadovanej kvalifikačnej štruktúry a potreby ľudských zdrojov, implementačné plány realizácie projektu, ale aj finančnú analýzu a ekonomické vyhodnotenie posudzovaných variantov a výber najvhodnejšieho variantu.