Realizované Projekty


Podrobné referencie ku všetkým realizovaným projektom poskytneme na požiadanie.

Bankovníctvo a poisťovníctvo

 • Poskytovanie poradenských služieb (manažérske poradenstvo) v oblasti riadiacich procesov pre investičnú spoločnosť
 • Analýza pripravenosti banky voči požiadavkám Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov pre finančného sprostredkovateľa
 • Posúdenie vplyvu na ochranu OÚ procesov banky s predpokladaným vysokým rizikom pre klienta
 • Implementácia všetkých požiadaviek týkajúcich sa GDPR pre všetky produkty a všetky interné procesy banky vrátane konzultácií zameraných na implementáciu zmien v informačných technológiách vyplývajúcich z požiadaviek Nariadenia EÚ ochrane osobných údajov
 • Dizajn procesov životného poistenia v banke
 • Návrh prístupu k reorganizácií oddelenia s cieľom optimalizovať riadenie a procesy zabezpečované týmto oddelením.

IT sektor

 • Príprava bezpečnostného projektu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a súvisiacej dokumentácie a realizácia GAP analýzy voči požiadavkám Nariadenia EÚ ochrane osobných údajov pre nadnárodný startup
 • Analýza pripravenosti informačného systému voči požiadavkám Nariadenia EÚ ochrane osobných údajov v spoločnosti poskytujúcej IT služby
 • Návrh riešenia riadenia outsourcingu vybraných IT služieb (poskytovanie IT služieb a rozdelenie zodpovedností) v spoločnosti predávajúcej výživové doplnky
 • Zlepšenie IT vývoja a zopovedajúcej infraštruktúry 

Automobilový priemysel

 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie ochrany OÚ (Bezpečnostný projekt, evidenčné listy, poverenia opráv. osôb atď.) a preškolenie vybraných zamestnancov vo viacerých spoločnostiach pre dodávateľa automobilov

verejná správa

 • Zabezpečenie špecifických podporných kapacít pre prípravu ústredného orgánu štátnej správy na realizáciu projektov financovaných z operačných programov OPII a OPEVS
 • Posúdenie súčasných stavov a metodiky projektov (štúdie uskutočniteľnosti, legislatívnej pripravenosti projektu, analýza nákladov a prínosov – CBA) pre ministerstvo
 • Školenie audítorov/kontrolórov v oblasti ochrany OÚ pre ústredný orgán štátnej správy
 • Posúdenie pripravenosti ministerstva a jeho podriadených rezortných organizácií na Nariadeniu EÚ ochrane osobných údajov
 • Optimalizácia aplikácie metodiky CAF a kritérií CAF vrátane analýzy procesného riadenia pre ministerstvo

Telekomunikácie

 • Identifikácia dopadov na riadenie ochrany OÚ a najmä prevádzku kritických IS vyplývajúcich s nových legislatívnych požiadaviek Nariadenia a vytvorenie biznis požiadaviek na zmenu IS pre veľkého telekomunikačného operátora
 • Mapovanie osobných údajov a vykonanie GAP analýzy – Identifikácia vplyvov na riadenie ochrany osobných údajov vyplývajúcich z nových právnych požiadaviek GDPR a vytváranie biznis požiadaviek na zmenu informačných systémov pre veľkého telekomunikačného operátora

Školstvo

 • Komplexné hodnotenie ľudských zdrojov na základe požadovaných kritérií, návrh optimalizácie zdrojov a definovanie minimálnych zdrojov potrebných pre výkon činností na fakulte verejnej slovenskej univerzity
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie ochrany OÚ (Bezpečnostný projekt, evidenčné listy, poverenia opráv. osôb atď.) a preškolenie vybraných zamestnancov v predškolskom zariadení

Personalistika

 • Identifikácia vplyvov Nariadenia EÚ ochrane osobných údajov na riadenie ochrany osobných údajov vyplývajúcich z nových právnych požiadaviek na reguláciu a implementáciu potrebnej internej dokumentácie pre spoločnosť zaoberajúcu sa Executive search & leadership consulting 

stavebníctvo a development

 • Vypracovanie procesnej analýzy a identifikácia realizačných projektov (zlepšenie biznis procesov, krízové riadenie) pre stavebnú spoločnosť
 • Analýzy a návrh riešenia „face recognition“ systému a „indoor positioning“ systému v rámci projektu „smart building“ v súlade s požiadavkami GDPR pre nadnárodnú developerskú spoločnosť

výrobný priemysel

 • Vypracovanie návrhu biznis stratégie za účelom zlepšenia podnikovej výkonnosti (SWOT analýza, strategické mapy, štúdie uskutočniteľnosti, poradenstvo zamerané na projektové riadenie a riadenie rizík) pre viaceré spoločnosti
 • Zabezpečenie Quality assurance pri realizácii projektu a poskytnutie poradenstva zameraného na projektové riadenie a riadenie rizík pre dodávateľa elektrických výrobkov
 • Vypracovanie analýzy bezpečnosti a kompletnej dokumentácie ochrany OÚ (Bezpečnostný projekt, evidenčné listy, poverenia opráv. osôb atď.) pre distribučnú spoločnosť

Našimi KLIENTMI sú: